Aktualności

W dniu 13 listopada 2014 r. odbyły się wybory do Samorządu Słuchaczy w sekcji psychologicznej oraz kulturoznawstwa, natomiast w dniu 20 listopada 2014 r. wybory do sekcji medycznej i profilaktyki zdrowia oraz geograficzno – przyrodniczej.

 

Wybrani zostali:

 

SEKCJA PSYCHOLOGICZNA

Starosta sekcji 

Jan Królikowski


Wicestarosta sekcji 

Zbigniew Soliński

 

Członek Sądu Koleżeńskiego 

 Wiktor Czartoryski

 

Rada Programowa Sekcji

Maria Jaskierska
Halina Kasprzycka
Maria Kubarek
Jolanta Stafin
Krzysztof Rundstuk

   

 

SEKCJA MEDYCZNA I PROFILAKTYKI ZDROWIA

Starosta sekcji

 Lucyna Bocheńska – Kuleta


Wicestarosta sekcji 

Tadeusz Legutko


Członek Sądu

Koleżeńskiego

Maria Dzieślewska

 

Rada Programowa Sekcji

Leopold Kalarus
Michalina Czapla
Henryka Boratyńska
Danuta Steczyszyn
Janina Bocheńska

 

SEKCJA KULTUROZNAWSTWA

 

Starosta sekcji

Wacław Janik


Wicestarosta sekcji

Edward Maler


Członek Sądu Koleżeńskiego

Teresa Kurzajewska

 

 Rada Programowa Sekcji

Irena Cepielik
Małgorzata Ogorzały
Maria Ziobro
Barbara Gieroń
Halina Hejmej

Róża Kulasik

   

 

SEKCJA GEOGRAFICZNO-PRZYRODNICZA

 

Starosta sekcji

Marek Winiarski


Wicestarosta sekcji

Władysław Szwenik


Członek Sądu

Koleżeńskiego

Anna Zygmunt

 

Rada Programowa Sekcji

Józef Migacz
Zofia Pychyrek
Maria Kozik
Ewa Merha
Elżbieta Hudzik

Organizatorzy: Komisja Polityki Senioralnej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Fundacja „Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku”

serdecznie zapraszają  na

III OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

inaugurującą obchody  40 lat Ruchu Uniwersytetów  Trzeciego Wieku w Polsce (1975-2015),

która odbędzie się w Sali Kolumnowej Sejmu w dniu 15  grudnia 2014 r.

w godz. 11.00 -14.30

Honorowy Patronat nad Konferencją objął Marszałek Sejmu RP.

 

Akredytacja na Konferencję odbywa się  wyłącznie na formularzu akredytacyjnym  znajdującym się na stronie

www.fundacjaoputw.pl

Sekcja kulturoznawstwa organizuje wycieczkę edukacyjną do Krakowa.

 

Wyjazd autokarem w dniu 28 listopada 2014 r. (piątek) o godz. 7:30.


Zbiórka przy ulicy Konarskiego.

 


W programie wycieczki:

godz. 10:00 zwiedzanie Domu Mehofera (ul. Krupnicza 26),

godz. 12:30 zwiedzanie Wawelu (Komnaty – Dama z Gronostajem oraz Katedry)


Powrót o godz. 16:30 (wyjazd z Krakowa).

 


Koszt z ubezpieczeniem: 32 zł


Zapisy do 21 listopada 2014 r. (piątek) w sekretariacie SUTW.

Ilość miejsc: 30 osób

HUMANISTYCZNY, czyli taki, dla którego człowiek i jego aktywność są przedmiotem badań naukowych oraz dociekań filozoficznych; taki, który charakteryzuje się troską o dobro człowieka

PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA (charakterystyka w odniesieniu do definicji humanizmu i pojęcia „humanistyczny”)

Kierunek w psychologii (ale również ruch społeczny) charakteryzujący się:

- stawianiem człowieka i jego świata wewnętrznego w centrum zainteresowania;

- afirmacją ludzkiej wolności, podmiotowości, niepowtarzalności, autonomii, samorozwoju;

- troską o dobro człowieka.

NIE-humanistyczna nauka:

  • uznaje człowieka za istotę zdeterminowaną, czyli ukierunkowaną przez    nieuchronne, niedające się przełamać prawa (np. prawa biologiczne) czy warunki (np. wpływy kulturowe i społeczne) itp.;

  • bagatelizuje ludzką podmiotowość, samodzielność, sprawczość; wewnętrzne przeżycia uznaje za mało istotne dla badań;

  • w konsekwencji – kwestionowanie wolności woli (wolności kreowania siebie), autonomii oraz indywidualności i wyjątkowości;

  • skutkiem tego jest reifikacja, czyli „urzeczowienie”, traktowanie w badaniach człowieka jak każdego dowolnego przedmiotu.

PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA:

Kierunek w psychologii:

– Kształtujący się już od XIX w., a skonkretyzowany i umocniony w wieku XX w opozycji do psychoanalizy i behawioryzmu;

– Czerpiący inspiracje z filozofii egzystencjalnej i fenomenologicznej oraz z liberalizmu;

– Akcentujący takie wartości jak: wolność, autentyczność, samorealizacja, świadomość i wiele in.

Psychologia humanistyczna zrodziła się w kontrze do nurtów naukowych/sposobów myślenia, które umniejszały znaczenie ludzkiego subiektywnego doświadczenia, ludzkich wartości, subiektywnych znaczeń tworzonych przez jednostki itd.

Psychologia humanistyczna akcentuje ujmowanie człowieka nie z perspektywy kategorii badacza, ale samej jednostki, albowiem działanie ludzkie jest nierozerwalnie związane z wewnętrznymi przeżyciami.

Na gruncie poglądów humanistycznych w psychologii człowiek nie jest „produktem” swego otoczenia – jest zdolny do samodzielnego kreowania siebie i należy mu to umożliwić: aby wybierał, działał, był odpowiedzialny za siebie, korzystał z wolności

5 PODSTAWOWYCH POSTULATÓW PSYCHOLOGII HUMANISTYCZNEJ:

1) człowiek jest kimś więcej niż sumą swoich części

2) człowiek istnieje w środowisku ludzkim

3) człowiek jest świadomy siebie, świadomy swej świadomości, jest świadomy innych ludzi

4) człowiek dysponuje wyborem i odpowiedzialnością za swoje czyny / za swój „los”

5) człowiek działa celowo, tj. posiada swoje własne cele, działa intencjonalnie, szuka sensu, tworzy znaczenia

HUMANIZM W PSYCHOLOGII:

„(…) Nowa wizja człowieka, zdolnego do działania i wyboru, a przez to odpowiedzialnego i wolnego” (Jankowski, s. 6)

NA GRUNCIE PRYNCYPIÓW PSYCHOLOGII HUMANISTYCZNEJ CZŁOWIEK JEST:

– istotą wolną

– świadomą siebie i świata

– posiadającą cele (działającą celowo)

– dysponującą wyborem

– dążącą do samoaktualizacji (realizacji swojej potencji)

– twórcą sensów

à człowiek i jego (ludzkie) doświadczenie w centrum uwagi

à „(…) jedynie wartości zrodzone z doświadczenia ludzkiego  mogą być ostatecznie uznane za istotne” (Bugental w: Jankowski, s. 329)

TWÓRCY PSYCHOLOGII HUMANISTYCZNEJ ORAZ JEJ WYBRANI PRZEDSTAWICIELE:

Charlotte Bühler, James Bugental, Victor Frankl, Sidney Jourard, Antoni Kępiński, Ronald David Laing, Abraham Maslow, Rollo May, Carl Ransom Rogers, Irvin Yalom I wielu innych.

ZOBRAZOWANIE POSTAWY HUMANISTYCZNEJ W PSYCHOLOGII I PSYCHIATRII:

Film pt. „Pokój z widokiem na morze”, reż. Janusz Zaorski, 1978; postać prof. Jana Leszczyńskiego (Gustaw Holoubek).

Pryncypia psychologii humanistycznej wyrażone przez prof. Jana Leszczyńskiego (G. Holoubek):

– Samodzielne decyzje dotyczące swojego życia

– Świadomy wybór

– Zmuszanie się do dokonywania wyborów – najbardziej ludzki dowód posiadania wolności

– Życie rozumiane jako przestrzeń wyboru; z życiem nierozerwalnie związany jest strach

– Życie jako arena bolesnych dylematów i konfliktów – człowiek musi samodzielnie znaleźć ich rozwiązanie

– Psycholog/psychiatra – rola: partnerska pomoc w podjęciu decyzji

Zalecana literatura:

Kazimierz Jankowski, Przełom w Psychologii, Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa 1978, s. 5-24 – tam m.in. zasygnalizowane  na zajęciach porównanie orientacji humanistycznej w psychologii, behawioryzmu i psychoanalizy; rys historyczny psychologii humanistycznej wraz z podaniem przedstawicieli i wpływów różnych orientacji na tworzenie psychologii humanistycznej; J. F. T. Bugental, W poszukiwaniu autentyczności, [w:] Jankowski, dz. cyt., s. 325-330 – tam m.in. omówienie pięciu podstawowych postulatów psychologii humanistycznej.

Andrzej Jastrzębski, Wielcy wizjonerzy, czyli filozofia psychologicznie oswajana, Eneteia, Warszawa 2010 – tam omówienie koncepcji m.in. K. Jaspersa, G. W. Allporta, V. Frankla, A. Maslowa, C. R. Rogersa, R. Maya.

Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schultz, Historia współczesnej psychologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 453-467 – tam krótka historia psychologii humanistycznej oraz zwięzłe omówienie koncepcji A. Maslowa i C. R. Rogersa.

Słownik Języka Polskiego, wersja tradycyjna lub internetowa (PWN): http://sjp.pwn.pl/ – definicje, np. „humanizm”, „humanistyczny”.

Także: bogata literatura (artykuły naukowe) w j. angielskich – osoby zainteresowane zachęcam do kontaktu w tej sprawie.

Polecany film:

Film pt. „Pokój z widokiem na morze”, reż. Janusz Zaorski, 1978 – zobrazowanie postawy humanistycznej: postać prof. Jana Leszczyńskiego (Gustaw Holoubek).

mgr Piotr Obacz, kurs „Psychologia humanistyczna”

Na skróty

Biuletyn SUTW

Polecamy

Szukaj na stronie