Aktualności

Forum III Wieku w Miasteczku Galicyjskim

 

Każdy dzień naszego Forum to inne miejsce – w trzecim dniu obrad gościliśmy w sądeckim Miasteczku Galicyjskim.

W ramach Informacji o Stanie Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Małopolsce, jako pierwsza wystąpiła z prezentacją: „Język w komunikacji z osobami starszymi” dr Danuta Parlak, psycholog, członek Zespołu Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Badania wykazały, że do ludzi starszych w kontaktach w sferach publicznych, a zwłaszcza w placówkach opiekuńczych, szpitalach, także w rodzinie, używa się języka jakim zwraca się zwykle do małych dzieci (baby talk). W związku z tym ludzie starsi czują się traktowani protekcjonalnie, źle postrzegają siebie, tracą kontrolę nad swoim życiem i wycofują się z relacji społecznych. Każdy z nas może być nadawcą lub odbiorcą takiej mowy. Edukacja i kampanie społeczne powinny uwrażliwić na ten problem zarówno osoby starsze, ludzi pracujących z seniorami jak i młodzież, która z założenia stara się unikać kontaktów z seniorami, uważając, że w tym przypadku nawiązanie relacji umożliwiającej porozumienie jest niemożliwe, a nawet obopólnie  niesatysfakcjonujące.

 

Wystąpienia Wioletty Wilimskiej, Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Anety Widak z Departamentu Polityki Regionalnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, dotyczyły tworzenia polityki społecznej, polityki samorządowej i szukania rozwiązań najlepszych dla egzystencji coraz większej liczby seniorów. Panie podały przykłady  tego typu aktywności w Małopolsce, mającej zresztą w tej dziedzinie wiele osiągnięć.

 

Jubileusz dziesięciolecia Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów TrzeciegoWieku wymagał pewnego podsumowania. Uczynili to pełnomocnicy Zarządu Federacji – Wojciech Nalepa i Daniel Jachimowicz przy pomocy multimedialnej prezentacji.

 

Katarzyna Świątkiewicz, Kierownik Programowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przypomniała początki powstawania Federacji i rolę jaką miała w tym ta Fundacja. Odczytała także list gratulacyjny jaki wystosował do Federacji Stowarzyszeń UTW, Prezes Fundacji Jerzy Koźmiński.

 

Krótkie wystąpienie miał gość specjalny FORUM – dr Renate Hainisch z BAGSO – Niemieckiej Organizacji Seniorów. Przedstawiła rolę jaką odgrywa BAGSO, będąc pośrednikiem pomiędzy organizacjami seniorskimi a rządem RFN. Ważne są też coroczne sprawozdania opisujące problematykę osób starszych i monitorowanie realizacji obietnic złożonych uprzednio przez rząd.

 

Przyjęto wstępne, ogólne stanowisko FORUM III Wieku w sprawie nawiązania współpracy z BAGSO. Przedstawicielką z ramienia Federacji do kontaktów z BAGSO w tej sprawie  została dr Anna Kapuśniarek z Radomska.

 

Panel: Z seniorami i dla seniorów – kultura w Małopolsce, prezentacja oferty kulturalnej Małopolski, której moderatorem był ponownie redaktor Wojciech Molendowicz, rozpoczęła Ewa Piłat, Pełnomocnik Rektora UJ ds. Uniwersytetów III Wieku, dziennikarka.  Wśród czynników mających wpływ na udział seniorów w kulturze wymieniała : uświadomione potrzeby człowieka, środki pieniężne i czas wolny.

Za ważne uznała to, że niezaspokojone potrzeby wyższe rujnują zdrowie człowieka i skracają jego życie.

Elżbieta  Achinger  Prezes Stowarzyszenia Wielicki UTW, podała przykłady współpracy z instytucjami kultury, co skutkuje obniżeniem cen biletów i zwiększenie dostępu do wydarzeń kulturalnych.  

Agnieszka Ziemiańska omówiła i zapraszała na pierwsze Targi Seniora, które odbędą się Krakowie.

Łukasz Salwarowski Prezes Stowarzyszenia Manko wskazywał na korzyści jakie daje Ogólnopolska Karta Seniora.

 

Po regionalnym cateringu, które przygotowały gospodynie z Zagorzyna, po gorąco oklaskiwanym występie dziecięcego regionalnego zespołu „Mali Zagorzanie” i entuzjastycznie przyjętego męskiego chóru „Copernicus” z Torunia, odbyły się warsztaty edukacyjne.

 

Maria Halina Starzyk, Barbara Gieroń

 

fot. P. Droździk

 

fot. P. Droździk

 

fot. P. Droździk

 

fot. P. Droździk

fot. P. Droździk

fot. P. Droździk

fot. T. Legutko

fot.T. Legutko

fot. T. Legutko

 relacja fotograficzna na stronie Forum III Wieku: http://forumtrzeciegowieku.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=1661:sesja-plenarna-forum-iii-wieku-08092017-r-miasteczko-galicyjskie-zdj%C4%99cia&Itemid=101

W trzecim dniu Forum sesje plenarne odbywały się w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu w sali ratusza.

 

KONFERENCJA OGÓLNOPOLSKA:

WOLONTARIAT SENIORÓW I DLA SENIORÓW - POTRZEBY, BARIERY, PRAKTYKA

 

Moderatorem był Wojciech Molendowicz, dziennikarz, Redaktor Naczelny bezpłatnego wydawnictwa ,,Dobry Tygodnik Sądecki".

Paneliści z dziedziny nauki, liderzy Uniwersytetów III Wieku z Polski, Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów III Wieku, Rad Seniorów, Stowarzyszenia Sursum Corda w Nowym Sączu w krótkich wystąpieniach zaprezentowali swoje stanowiska:

dr hab. Zdzisława Zacłona, prof. nadzw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, Przewodnicząca Rady Programowo-Naukowej Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Sączu zaprezentowała myśli, idee i sens: filozoficzny, humanistyczny, personifikacyjny tej działalności. Wolontariat to nie tylko filantropia, to wartości wynikające z dzielenia siebie z drugim człowiekiem, które może być terapią dla każdego z nich. Źródła wolontariatu wynikają z chrześcijańskiej miłości do drugiego człowieka. Przedstawiła dane oraz różnice wolontariatu w Ameryce i w Polsce. W Ameryce wolontariat jest związany z prestiżem w społeczeństwie i sukcesem zawodowym. Zajmuje się 62 mil osób tj. 1/5 społeczeństwa. Daje 8 miliardów godzin i 173 mild dolarów. Na gruncie amerykański jest to działanie na rzecz każdego człowieka, także w rodzinie. W Polsce wolontariat nabiera dopiero rozpędu. Jest to dobrowolne, odpowiedzialne działanie w czasie wolnym. Nie dotyczy działań na rzecz rodziny, znajomych.

dr Joanna Jachimowicz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego w Nowym Sączu: wolontariat osób starszych to przede wszystkim możliwość integracji, aktywności, usprawnienia umysłowego i fizycznego. Człowiek jest tym co może dać. Musi dostrzegać plusy działania - motywacja egocentryczna. Z badań wynika, że 80% pomaga innym, bo może się rozwijać oraz liczy na pomoc gdy będzie jej potrzebować. Podkreśliła rolę wolontariusza seniora - cierpliwego, spokojnego, doświadczonego, rozumiejącego drugiego starszego człowieka.

Antoni Furtak, Prezes Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku Warmii i Mazur w Olsztynie- zaprezentował długą listę organizacji oraz działań na rzecz drugiego człowieka w Kraju i zagranicą. Stowarzyszenia w Elblągu i Olsztynie, Centra i Kluby wolontariatu, WOŚP, Caritas, Związek Harcerstwa Polskiego, Uniwersytety Trzeciego Wieku. Podkreślił rolę 38 UTW, które zrzeszają 8 tyś osób w różnych sekcjach np. wzajemnej pomocy, przyjazny sąsiad... Wykłady i zajęcia pozwalające na integrację osób, zdobywanie nowych wiadomości, wymiany i nabywania nowych umiejętności, udziału w licznych imprezach kultury, sportu - organizowanie i udział w Senioradzie, zawodach sportowych, wycieczkach i turnusach rehabilitacyjnych.

Krystyna Męcik, członek Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach - podkreśliła rolę wolontariatu w organizowanej co roku Olimpiadzie oraz wpływu na profilaktykę zdrowia i umysłu. Cała Polska pracuje na rzecz Olimpiady. Włącza się też młodzież a studenci piszą prace magisterskie. Seniorzy nie liczą czasu, czego nie można powiedzieć o innych. Na przestrzeni 10 lat widzi duże zmiany i duże pole do działań.

dr Zdzisław Szkutnik, Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu - przedstawił dane o Radach Seniorów (Poznań -15, Polska 350 osób) oraz plusy z posiadania Karty Seniora. W Polsce w wolontariat angażuje się 8,5% co daje 3,5 mild złotych. Zwrócił uwagę na zapowiedziany projekt Ustawy i potrzebę włączenia się Forum - przedstawienia uwag i wniosków.

Marcin Kałużny, Prezes Stowarzyszenia Sursum Corda w Nowym Sączu - docenia współpracę z Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Zwrócił uwagę na wyzwania i rolę wolontariatu w starzejącym się społeczeństwie. Ponadto zmiana modelu rodziny wywołuje dalsze potrzeby. Przedstawił realizowany projekt w którym bierze udział 60 wolontariuszy - opiekują się seniorami. Warto pomagać. Dobro, które się daje, wraca.

 

Dyskusja: Na pytania zadane przez moderatora - Wolontariat jako zaspokojenie własnych potrzeb - egoizm, czy pomoc płynąca z serca, prestiż, terapia? Padały liczne przykłady, wyjaśnienia, sugestie gdzie się kończy bezinteresowność wolontariusza, bo przecież to doskonała wymiana obu stron. Ile się daje a co się zyskuje - te cele współgrają - uzupełnia Pani Zdzisława Zacłona. Podkreśliła też znaczenie wolontariatu osób 60+. Młody człowiek nie wytrzymuje objawów starości a wręcz go przerażają. Pan Marcin Kałużny zwrócił uwagę, że nie da się rozwijać wolontariatu bez systemowego wsparcia organizacji - dał przykłady rozwiązań w innych krajach.

Oto inne uwagi z sali -Wolontariusz nie oczekuje na wypłatę. ale nie może dokładać z własnej skromnej emerytury. Polski senior jest umęczony opieką na rzecz rodziny, a statystki tego nie uwzględniają. Potrzeba zmian systemowych oraz konsultacji zapisów ustawy przewijała się w wielu wypowiedziach.

 

Krystyna Słaby

 

fot. P. Droździk

fot. T. Legutko

fot. T. Legutko

fot. T. Legutko

 

 

II Panel krynickiej części Forum Trzeciego Wieku nosił tytuł: Senior – obywatel. Aktywnośćseniorów w życiu publicznym, w procesie zmian demograficznych.

Moderatorem była dr Anna Okońska – Walkowicz, doradca Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Senioralnej. 

Paneliści zastanawiali się nad tym, co należy zrobić, by za sprawą osób starszych wzrastał kapitał społeczny.

 

Barbara Imiołczyk, Dyrektor Centrum Projektów Społecznych, Współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich -  uważając, że to od samych seniorów w znacznej mierze zależy ich teraźniejszość i przyszłość, postulowała by starali się , tworząc między innymi Rady Seniorów, wpływać na politykę lokalną. Według niej,  znacząco należy zwiększyć wolontariat seniorów na rzecz tej grupy starszych osób, która z różnych powodów jest wykluczona z życia społecznego.

Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego, Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - zwracał uwagę na podobne kwestie: aktywność seniorów w wolontariacie, znaczne zwiększenie liczby Rad Seniorów i wzrost ich kompetencji. Zapowiedział wspieranie organizacji pozarządowych i utworzenie „Korpusu Solidarności.”

Małgorzata Zwiercan, Poseł na Sejm, Przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej wymieniła projekty opracowane przez Komisję i skierowane do Ministerstwa  Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Wojciech Kozak, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Przewodniczący Rady ds. Polityki Senioralnej przedstawił działania podejmowane w Małopolsce na rzecz ludzi w starszym wieku.

Janusz Marszałek, Prezes Polskiej Unii Seniorów, Wiceprezes Europejskiej Unii Seniorów, b. Prezydent Oświęcimia, członek Zarządu Ogólnopolskiego Porozumienia Wspierania Rad Seniorów, przybliżył działania jakie podejmuje Polska Unia Seniorów współpracując między innymi z BAGSO (niemiecką organizacją seniorów) a także z polskim parlamentem. Mówił też o programie mieszkaniowym dla seniorów, którego realizację rozpoczęto w Oświęcimiu.

Głos w dyskusji zabrała Irina Filajewa z Rosji - Prezes Kaliningradzkiej Regionalnej Publicznej Organizacji „Centrum Odbudowy Osobowości i Społeczeństwa”. Krótko omówiła działania, jakie są podejmowane przez seniorów na rzecz zarówno ich środowiska jak i młodszego pokolenia.

 Wszyscy biorący udział w dyskusji byli zgodni, że należy starać się tworzyć jak najwięcej Rad Seniorów, gdyż społeczeństwo obywatelskie buduje się „ od dołu”, a środowiska Uniwersytetów

Trzeciego Wieku powinny mieć w tym także istotny udział.

 

Maria Halina Starzyk, Barbara Gieroń

 

fot. P. Droździk

 fot. T. Legutko

fot. T. Legutko

Srebrne pokolenie, srebrnej gospodarki – bezpieczny senior.

 

Ożywioną dyskusją na Forum III Wieku w Krynicy, przy obecności kilkuset słuchaczy UTW z całej Polski, rozpoczęliśmy nasze starania by dowiedzieć się od wspaniałych zaproszonych gości jak mamy to robić by się rozwijać i podnosić naszą świadomość konsumencką. Dzień wcześniej na wręczeniu nagrody Człowieka Roku Pani Premier Szydło powiedziała m.in. "bardzo istotna jest świadomość konsumencka naszych Rodaków". Moderatorem panelu i witającym znamienitych gości była prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW i Sądeckiego UTW Wiesława Borczyk. Reprezentująca niemiecką Federację Seniorów dr Renate Heinisch w skrócie przybliżyła funkcjonowanie i zakres działalności jej Federacji. Minister Elżbieta Bojanowska opisała funkcjonowanie Rady Polityki Senioralnej działającej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. Dowiedzieliśmy się że pojęcie "srebrna gospodarka" nie pochodzi od naszych srebrnych włosów ale od srebrnych foteli dla seniorów, które w pociągach w Japonii kiedyś tak były oznaczone. Prezes GUS dr Grażyna Marciniak podała szereg danych statystycznych obrazujących skalę starzenia się społeczeństwa i konsekwencji z tego wynikających. Ciekawe inicjatywy Firmy Tauron zaprezentował jej wiceprezes Grzegorz Lot. O świadomości konsumenckiej czy też jej braku mówił prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał i nie tylko on. Niedawno wspólnie z minister Elżbietą Rafalską podpisał wielki projekt „ Bezpieczny i aktywny Senior” , który zakłada wielką kampanię informacyjno-edukacjną skierowaną wyłącznie na seniorów. Ufni, nie przyzwyczajeni do krętactw, nieczytający umów zapisanych małymi literkami – bo brak okularów, wierzący w uczciwość kontrahenta, sprzedawcy, jakże często jesteśmy zaskakiwani utratą pieniędzy, zaufania, zdrowia i spokoju. Ten temat podjęła i go rozwinęła prezes Związku Emerytów i Rencistów dr Elżbieta Ostrowska. Seniorzy stają się coraz bardziej otwarci na nowe wyzwania technologiczne, stają się "królami rynku" i o nich szczególnie trzeba dbać. W trakcie dyskusji padało szereg ciekawych haseł "Nie znasz , nie otwieraj", "kodeks dobrych praktyk" - one będą tylko wtedy zrealizowane gdy My Seniorzy sami będziemy chcieli więcej wiedzieć. Oszuści i krętacze zawszy będą "mądrzejsi" a My – no cóż ciągle jeszcze sprawdzamy w praktyce to przysłowie "Mądry Polak po szkodzie".

 

Krzysztof  Niewiara

 

 

fot. P. Drozdzik

fot. P. Droździk 

 fot. P. Droździk

fot. P. Drozdzik

 

fot. P. Droździk

fot. P.Drozdzik

fot. P. Droździk

 

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie