Aktualności

Krynica - drugi dzień VIII Forum III Wieku

 

7 września 2017 r. Forum III Wieku stanowiło część  XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy. Pierwszym punktem programu był nasz udział w odbywającej się w Pijalni Głównej Sesji Plenarnej.

W panelu zatytułowanym „Zdrowie a rozwój gospodarczy”, Ministrowie Zdrowia z Litwy, Danii, Węgier, Ukrainy i Polski starali się odpowiedzieć na pytanie, czy w działaniach poszczególnych rządów zdrowie obywateli jest priorytetem. Ministrowie przedstawiali wyzwania przed jakimi stają ich kraje w obliczu zmian demograficznych – starzejącego się społeczeństwa, dużego ruchu ludności pomiędzy państwami i ucieczki wykształconych specjalistów, przede wszystkim lekarzy i pielęgniarek do  krajów, które nie ponosząc kosztów ich kształcenia, czerpią profity z ich zatrudniania. Podkreślano, że w ramach Unii Europejskiej przyjęto pewne wspólne rozwiązania np. w sprawie ograniczenia palenia tytoniu. Każdy z krajów idzie jednak własną drogą starając się szukać najlepszych rozwiązań. Różnice wynikające ze stopnia zamożności poszczególnych krajów, nie pozwalają na unifikację dostępności do procedur medycznych w całej Unii Europejskiej.

Temat zdrowia szczególnie interesuje naszą grupę wiekową, dlatego warto było posłuchać jakie działania w tym zakresie są podejmowane w Polsce, jakie w mającej bardzo dobrze zorganizowaną służbę zdrowia, zamożnej, niewielkiej Danii, a jak przedstawia się sytuacja w borykającej się z wieloma trudnościami Ukrainie.

 

Maria Halina Starzyk, Barbara Gieroń

 

fot. T. Legutko

fot.T. Legutko

fot. T. Legutko

 

Po uroczystym oficjalnym otwarciu FORUM III WIEKU  2017 wystąpili goście specjalni.             

W swoim wystąpieniu  (jak zwykle gorąco przyjętym przez uczestników Forum) Władysław Kosiniak – Kamysz , Poseł na Sejm RP i były minister resortu ds. polityki społecznej, który zapoczątkował prowadzenie rządowej polityki senioralnej   m.in. poprosił seniorów o aktywność społeczną oraz  odbudowywanie  wspólnoty w rodzinach, w małych ojczyznach oraz   w narodzie.      

Profesor Tadeusz Aleksander (wieloletni Przewodniczący Rady Programowej SUTW) w króciutkim wykładzie  „O edukacji osób w trzecim wieku” przekazał  ciekawe informacje o światowych konferencjach oświaty dorosłych, które odbywają  się co kilkanaście lat w różnych rejonach świata . Pierwsza miała miejsce w 1929 r. Problematyka tych konferencji jest bardzo ważna dla wszystkich. Potwierdzają to tytuły konferencji – np. „Jak odbudować jedność  świata po II wojnie światowej”, „Edukacja ustawiczna (nieustająca)”, „Przez  edukację do szczęśliwości ludzkiej”. Proces uczenia się obejmuje trzy fazy : 1. Edukacja szkolna, 2. Edukacja ludzi pracujących, 3 . kształcenie seniorów. Właśnie ta ostatnia faza jest najlepsza, bowiem seniorzy mogą uczyć się już dobrowolnie czego chcą i jak  chcą.  

Eurodeputowana  Róża Thun (entuzjastka uniwersytetów trzeciego wieku, wielokrotny gość Forum III Wieku) mówiła o tożsamości każdego człowieka w kontekście tego co łączy i o dzieli.  Zaapelowała o  dzielenie się dobrymi doświadczeniami i wychowywanie młodych  w życzliwości do innych .

Po wystąpieniach Gości przyszła pora na merytoryczną debatę zatytułowana  „Seniorzy w procesie zmian demograficznych . Diagnoza sytuacji osób starszych. Rekomendacje kierunków zmian w polityce  społeczno – gospodarczej Polski”. Wprowadzenia do debaty dokonała  dr Elżbieta Bojanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pani Minister przedstawiła prognozy demograficzne  do 2050 roku . Wtedy to ok. 40% polskiego społeczeństwa będzie w wieku powyżej 60 roku życia. Wymusza to prace nad programami dotyczącymi osób starszych oraz konkretne działania w odniesieniu do tej grupy. Opracowana jest „Polityka społeczna do 2030 roku”, w której  określone są przedsięwzięcia adresowane do osób starszych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w „Polityce społecznej” uwzględniono osoby starsze niesamodzielne. Polityka ta obejmuje takie obszary jak kształtowanie pozytywnego postrzegania osób starszych, aktywność społeczna tych osób, wykorzystanie ich potencjału, ochrona zdrowia oraz profilaktyka, solidarność międzypokoleniowa, edukacja, tworzenie przestrzeni przyjaznej seniorom.  Bardzo ważnym  problemem  jest  konieczność  uregulowania  wsparcia dla nieformalnych opiekunów osób starszych. Pani Minister omówiła obecnie podejmowane  przez rząd działania na rzecz poprawy sytuacji seniorów: podniesienie najniższych świadczeń emerytalno-rentowych, prace nad zasadami przyznania dodatków tzw.500+ dla osób starszych,  realizacja programu senior + (domy i kluby dziennego pobytu), kontynuacja programu ASOS.  Rozwój usług dla osób starszych jest priorytetem w działaniach resortu. Kończąc swoje wystąpienie Pani Minister zachęciła do aktywności na rzecz środowiska seniorów.

Po  wprowadzeniu do debaty przez dr  Bojanowską informacje o działaniach  Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiła Przewodnicząca tej Rady Poseł na Sejm RP prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz . Komisja opiniowała założenia „Polityki społecznej”. Pani Profesor szczególnie zaznaczyła uwzględnienie w „Polityce społecznej” sprawy osób niesamodzielnych, najbardziej potrzebujących pomocy. Uregulowań prawnych wymaga też wolny rynek świadczenia usług dla osób starszych.  Rada odbyła 16 konferencji regionalnych dotyczących polityki ludnościowej. Uzyskano informacje o braku aktywności w samorządach gminnych w zakresie działań na rzecz seniorów. Pani Przewodnicząca zaapelowała do samorządów o zajęcie się problemami osób starszych.  Rada ds. Polityki Senioralnej w najbliższym czasie odbędzie konferencję  dotyczącą systemu ubezpieczeń społecznych. Rad wychodzi z założenia, że należy wypracować takie rozwiązania systemowe, które ludziom starszym, po bardzo wielu latach pracy  zapewnia godne świadczenia.

Działania Ministerstwa Zdrowia przedstawiła Pani Józefa  Szczurek- Żelazko  - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Poseł na Sejm RP.  W resorcie zdrowia trwają prace m.in. nad weryfikacją świadczeń dla seniorów, zasadami działania przychodni, oddziałów geriatrycznych oraz rolą lekarzy geriatrów w opiece nad osobami starszymi. Zakłada się, że jeden podmiot leczniczy ma się zajmować opieką nad seniorem. NFZ podnosi wydatki na opiekę i profilaktykę dla osób starszych . Resort motywuje lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej – za opiekę nad seniorami przyznawane są wyższe stawki.   Na  program „bezpłatne leki dla seniorów w wieku 75+” wydatkowano ok. 600 mln złotych, skorzystało z tego ok. 2 mln osób. Pani Minister poinformowała o realizowanym projekcie dofinansowanym ze środków unijnych „dzienne domy opieki medycznej”.  Z kolei Pani Małgorzata Zwiercan  - Poseł na Sejm RP i Przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej mówiła o potrzebie akceptowania i wspierania starości. Poprosiła uczestników o aktywne włączanie się w kształtowanie polityki senioralnej poprzez przekazywanie do komisji sejmowej konkretnych wniosków i propozycji. Taka współpraca pozwoli na podejmowanie działań faktycznie potrzebnych seniorom . Dyrektor Centrum Projektów Społecznych, Współprzewodnicząca Komisji Ekspertów ds. Os ob. Starszych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich  Barbara Imiołczyk  nawiązała do poruszanych wcześniej spraw osób niesamodzielnych uznając za konieczność włączenia tych osób w życie społeczne tak aby mogły funkcjonować samodzielnie ale nie samotnie . Konieczny jest system wsparcia osób starszych w środowisku zamieszkania. Przykładem pomocy osobom niesamodzielnym jest np. „telefon życzliwości” prowadzony w Łodzi przez wolontariuszy, którymi są seniorzy.  Wspieranie opiekunów nieformalnych osób starszych to także ważny obszar działań.  Komisja ekspertów jest gotowa do świadczenia pomocy radom seniorów i innym podmiotom w zakresie edukacji ukierunkowanej na rozwiązywanie problemów osób starszych. Komisja pracuje nad internetową ankietą, która pokaże przykłady dobrych praktyk aby je upowszechniać.

Pani Marzena Rudnicka – Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej  przedstawiła działania Instytutu. Instytut przygotowuje rekomendacje dla rozwoju na rzecz osób starszych. Gospodarka senioralna ma być odpowiedzią na potrzeby osób starszych  i przyjazna wiekowi. Budować i tworzyć trzeba wszystko tak aby podążało za wiekiem. Instytut organizuje kongresy gospodarki senioralnej, prowadzi kampanie edukacyjne, działania profilaktyczne. Realizuje obecnie  ważny program tworząc trzy placówki –  domy opieki dziennej dla seniorów. Prze Instytut opracowany został wykaz przysługujących zniżek  i ulg dla seniorów .

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  Marek Niechciał przestrzegał przed kupowaniem usług i towarów na odległość oraz na spotkaniach łączących sprzedaż   z  badaniami leczniczo- profilaktycznymi.  Podkreślił, że zawsze jest możliwość wycofania się z transakcji – odstąpienia od umowy  w ciągu 14 dni.  

Za podsumowanie tej debaty można uznać wystąpienie Pana Marka Cytackiego – Głównego Specjalisty w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. Zaprezentował on w tej debacie podstawowe potrzeby osoby starszej w zakresie ochrony zdrowia.  Starsi bowiem nie mają czasu czekać, wymagają leczenia tu i teraz. Przedstawił swoje marzenia, a mianowicie m.in. marzy, aby-nie dzwoniły do niego osoby, które nie zostały przyjęte przez lekarza , bo zabrakło numerku, - osoba starsza po doznanej w szpitalu kontuzji nie musiała oczekiwać na ofertę tego szpitala dokonania koniecznej operacji za kilka lat,  - każda osoba  w wieku powyżej 60 roku życia mogła mieć sporządzony „bilans zdrowotny”. Przekazał cenną wskazówkę możliwości prawnych wpływania pacjenta na termin operacji czy zabiegów  -  art. 20 ust.7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Zapisy ustawy o działalności leczniczej dotyczące opieki geriatrycznej  (art. 22)  pozwalają na zdecydowana poprawę  ochrony zdrowia seniora. Zdaniem Pana Marka Cytackiego  „ konsekwentna polityka z deklaracjami rządu” znacząco poprawiłaby sytuację starszego pacjenta.

Debata z udziałem osób odpowiedzialnych za politykę senioralną i zaangażowanych w sprawy osób starszych dostarczyła uczestnikom Forum wielu informacji i  inspiracji do działania w swoich środowiskach.

Tegoroczne Forum odbywa się w 10-ta rocznicę powołania Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku . Z tej okazji wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani smakowitym jubileuszowym tortem .

Koncert Zespołu Regionalnego  „Jakubowianie” zachwycił wszystkich i był wspaniałym punktem programu  pierwszego dnia Forum III Wieku.

Maria Baran

fot. A. Łopuch

fot. T. Legutko

fot. T. Legutko

fot. T. Legutko

fot. A. Łopuch

fot. A. Łopuch

link do galerii zdjęć: http://forumtrzeciegowieku.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=1659:uroczyste-otwarcie-forum-iii-wieku-06092017-r-zdj%C4%99cia-czii&Itemid=101

W piątek, 6 września, w auli biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu odbyło się uroczyste otwarcie kolejnej, dziewiątej już edycji Forum III Wieku, zainaugurowanego w Nowym Sączu w 2009 roku. Liderzy uniwersytetów trzeciego wieku, organizacji pozarządowych, gminnych i wiejskich rad seniorów, a także przedstawiciele środowiska nauki, polityki i biznesu przybyli na uroczystą galę, aby dać wyraz swojemu zaangażowaniu w szeroko pojętą problematykę senioralną.

Uroczystość otwarcia tegorocznej edycji Forum rozpoczęło przemówienie Wiesławy Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Pojawiły się w nim różne wątki, dotykające rozmaitych aspektów bycia seniorem nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach europejskich. Wiesława Borczyk podkreśliła, że Forum III Wieku to pierwsze w Europie Środkowo-Wschodniej miejsce debat na temat starzejącego się społeczeństwa, zmian demograficznych i srebrnej gospodarki. Przypomniała  również, że to właśnie na Sądecczyźnie narodziła się idea powołania do życia podobnego forum, którego celem było zwrócenie uwagi na wyzwania przed jakimi stoi Europa i Polska oraz mobilizowanie ośrodków rządowych, samorządowych, niezależnych grup badawczo – naukowych, organizacji pozarządowych, a także środowisk gospodarczych do wypracowania rozwiązań systemowych w zakresie polityki społecznej wobec osób starszych.

- Polska jest najszybciej starzejącym się państwem europejskim – przypomniała Wiesława Borczyk, odwołując się do danych GUS-u i Eurostatu.  – Obecnie w naszym kraju na 38.4 mln mieszkańców, ponad 9 mln osób to ludzie w wieku 60 plus. W październiku ponad 300 tys. osób uzyska uprawnienia emerytalne i jak wskazują prognozy sytuacja ta, będzie się w kolejnych latach pogłębiać.

O konieczności zwrócenia uwagi na szeroko pojętą problematykę senioralną przekonywali także zebranych w auli gości przedstawiciele świata polityki, w tym Wojciech Kozak, wicemarszałek Małopolski, Wojciech Piech, zastępca prezydenta Nowego Sącza oraz Marek Pławiak, starosta nowosądecki. Przemówienia przedstawicieli samorządu stanowiły także okazję do podziękowań złożonych Wiesławie Borczyk oraz wręczeniu prezes Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku listu gratulacyjnego i medalu Polonia Minor przyznawanemu przez władze województwa małopolskiego.

Forum III Wieku przyciąga gości reprezentujących rozmaite środowiska, łącząc ludzi bez względu na ich sympatie polityczne. O wadze wspólnoty ponad podziałami przekonywał Władysław Kosiniak – Kamysz, lider Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z kolei, prof. dr hab. Tadeusz Aleksander z Uniwersytetu Jagiellońskiego, wskazywał na zalety kształcenia ustawicznego, którego częścią są także uniwersytety trzeciego wieku. Róża Thun, posłanka do Parlamentu Europejskiego, wskazywała na kwestię wspólnych cech i różnic pomiędzy ludźmi oraz na bogactwo ludzkiej tożsamości.

Ważną część uroczystości otwarcia stanowiła debata zatytułowana: „Seniorzy w procesie zmian demograficznych. Diagnoza sytuacji osób starszych. Rekomendacje kierunków zmian w polityce społeczno-gospodarczej Polski". Wzięli w niej udział min. dr Elżbieta  Bojanowska, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia i poseł na Sejm RP, oraz Wiesława Borczyk, prezes zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 

Pierwszy dzień tegorocznego forum zakończył występ zespołu „Jakubkowianie” oraz uroczysta kolacja. Nie zabrakło także jubileuszowego akcentu czyli tortu z okazji 10 – lecia Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku.  

Tatiana Biela

fot.T. Legutko

fot. T. Legutko

fot. T. Legutko

fot. T. Legutko

fot. T. Legutko

więcej zdjęć na stronach:

http://forumtrzeciegowieku.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=1658:uroczyste-otwarcie-forum-iii-wieku-06092017-r-zdj%C4%99cia&Itemid=101

http://www.dts24.pl/nowy-sacz-krynica-zdroj-nic-o-nas-bez-nas-seniorzy-rozpoczeli-forum-iii-wieku/

Już jutro - 6 września rozpoczyna się tegoroczne Forum III Wieku. Zapraszamy do zapoznania się z programem tego wydarzenia. Program można pobrać klikając na niebieski odnośnik pod zdjęciem.

Dla słuchaczy

Biuletyn SUTW

Polecamy

Należymy do

Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku jest członkiem Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Szukaj na stronie